درباره ما

مجموعه کارآفرینی و کسب و کارهای نوین ، صنایع تبدیلی کشاورزی ، صنایع غذایی و بهداشتی و صنایع دارویی AG

رسالت این مجموعه در راستای فقر زدایی اجتماعی ، توسعه تولید محصوالت کشاورزی و دامی و کمک به افراد یست که جویای کار هستند و هنوز دانش آموخته های خود را به هر دلیلی نتوانسته اند به بالفعل تبدیل ، عملیاتی و اجرا کنند و هنوز در بالقوه بودن تحصیالت خود درجا میزنند و دنبال فرصت های جدید هستند .

اهداف ما برای کمک و یاری به آنها در بلند مدت و کوتاه مدت خود اشتغالی در اشل خانگی ، دانشجویی ، مغازه ای و کارگاهی و در نهایت کارخانه ای متوسط و بزرگ می باشد و مشاوره و آموزش رایگان و تهیه طرح توجیهی ، فنی ، اقتصادی و مالی و ایجاد از جمله کمک های راهبردی این شرکتبرای این افراد است و در نهایت تهیه و تأمین ، طراحی و تولید ماشین آالت و تجهیزات و مواد اولیه وملزومات می باشد و درصورت نیاز افراد جویای کار جامعه می توانند از اجرا تا مرحله تولید و فروش و حتی صادرات از حمایت این شرکت بهره مند گردند تا بتوانند طرح توسعه و پیشرفت از خود اشتغالی خانگی به به فروشگاهی و کارگاهی و بعد رساندن خود بعد از حداقل پنج سال به ایجاد کارخانه در روند کار شاهد باشند و سپس به صادرات ارتقا پیدا کنند .

هم چنین این مجموعه بیش از 100 الی 300 اشتغال و فرصت های شغلی را در دستور کار و فعالیت و مشاورهای خود قرار داده است و امید است سال به سال این روند برای توسعه اقتصادی و فقر زدایی در کشور و حتی خدمات آن در کشورهای دیگر اجرا شود . حتی در این خصوص در حال حاضر جهت رونق های اقتصادی در بعضی از کشورها ی در حال توسعه از جمله در ترکیه قدم های برداشته ایم .

هدف ایجاد شغل و کسب در آمد از سرمایه گذاری های کم تا سرمایه گذاری های زیاد می باشد و در این خصوص طرح و کامالا واقعی است ، نسبت به رشته تحصیلی افراد و پیشنهادهای متفاوت و کارآمدی داریم ، این طرح ها نه رؤیایی بلکه عالیق و سرمایه آنها متفاوت خواهد بود .

 • ما کارآفرینان اقتصادی و سازمانهای کشور را زنده نگه میداریم .
 • ما یک کاالی جدید معرفی میکنیم و برای آن طرح و برنامه تهیه میکنیم و تا مرحله اجرا و به ثمر رسیدن و تولید آن مشاوره میدهیم .
 • ما چیزی را می بینیم که دیگران هم می بینند اما ما به چیزهای نوین و نوآورانه می اندیشیم که دیگران کمتر به آنها توجه می کنند .
 • ما شیوه های قدیمی وسنتی تولید را به شیوه ها و کاال های جدید و نوین و زیبا تر و بهداشتی تر تبدیل می کنیم تا با شیوه های نوین تر قابل رقابت باشند . به عنوان مثال سیستم کاشت ارگانیک را با جدید ترین متد جایگزین سیتم کاشت سنتی می نماییم .
 • در تولید به سبک سنتی و قدیمی معموال هزینه تولید باال است ، مدیریت زمان هدر می رود ، و بهداشتی نیستند لذا عمدتا با ضرر و زیان مواجه می گردد . به عنوان مثال می توان چندی ا توجیه پذیری سبک سنتی بسیار پایین است و از طرح های زیر را نام برد :
  • تولید سمنو و تبدیل آن از سبک سنتی به مدرن و بهداشتی
  • تبدیل نگهداری مرغداری خانگی به سبک مدرن و نیمه اتوماتیک که حتی شامل جوجه کشی خانگی نیز باشد .
  - در این خصوص می توان به فعالیت های ذیل اشاره کرد
 • مشاوره و آموزش کشت یا تولید مواد اولیه ، نحوه تامین مواد اولیه ، پیشنهاد ، مشاوره یا تامین مواد اولیه.
 • مشاوره و آموزش ساختارهای تولید نوین وبروز و جدید و راحت تر با استفاده از ماشین آالت دستی ، نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک به جهت کاهش هزینه های جاری .
 • مشاوره و آموزش بازار هدف و حمایت از تولید کننده برای فروش محصول و کاالی نهایی ، مشاوره جهت ایجاد یک بازار جدید و یا صادرات
 • ارائه راهکارهای خالقانه و نوآوران و و عملی برای هر تولید بسته به نیاز .
 • ما صرفاا فقط یک مشاور کارآفرینی نیستیم ، ما از بدو یک فرصت شغلی ارائه می دهیم تا با خود اشتغالی از استارت تا بهربرداری ی ک کارآفرین خلق نماییم و بصورت بهینه و بی وقفه جهت آموزش مسیر در کنار شما هستیم .
 • در اصل ما تالش میکنیم که یک کسب و کار جدید و فن آورانانه بتواند از دوغ کره بگیره یا از آب دوغ
 • ما تالش خود را میکنیم که بهترین امکانات تولیدی و بهینه را در اختیار کارآفینان قرار دهیم
 • تأمین و تهیه و تولید و یا وارد نمودن و مونتاژ ماشین آالت و بهینه سازی و تکمیل آن تا بتوانیم با کمترین خطا بهترین و ایده آل ترین بهروری را داشته باشیم .
 • برای جامعه ای پویا ، توسعه محور با فقر، بدبختی ، مشکالت اقتصادی و مشکالت تولیدی می جنگیم تا هر چند کم اما در حد توان رسالت خود را جهت فقرزدایی از جامعه ایرانی و جهانی انجام داده و میهنی شکوفا ، آباد و سالمت داشته باشیم.
 • در راستای اهداف کلی جهت رونق وافزایش رشد کشت های مکانیزه ، زمینه صنایع تبدیلی کشاورزی اقدامات در خوری برداشته ایم تا با آموزش وتشویق کشاورزان آنها را به بهینه سازی وافزایش تولید سوق دهیم تا با استفاده از صنایع تبدیلی و باغداری به صنایع غذایی وبهداشتی و غیره اقدام به کشت و برداشت نمایند و برای افزایش بهره وری و کسب درآمد بیشتر اقدام به تولید بیشتر و تبدیل به صنا یع م صرفی دیگر نمایند چرا که در زراعت سنتی رعیت به فروش فقط تک محصولی خود اکتفا می نمود .
 • به عنوان مثال با کشت محصول لیمو ترش ، به جای فروض فقط لیمو اقدام به تبدیل آن به محصوالت دیگر نماید مثال پوسته آن به کمپوست کودی و اسانس قابل استخراج است که ارزش باالیی دارد ، که در صنایع عطر سازی و طعم مواد غذایی و بهداشتی و دارویی و غیره استفاده باالیی دارد .
 • در حال حاضر می توانیم جهت ارایه صنایع تبدیلی کشاورزی اسانسگیری و عصاره گیری در اشل های کوچک ، متوسط و صنعتی در خدمت کارآفرینان و مشتاقان کارآفرینی باشیم به عنوان مثال برای تبدیل لیمو به اسانس ، دستگاه هی اسانسگیری و عصاره گیری از سایز آزمایشگاهی 15 و 50 لیتری تا سایز صنعتی 3000 لیتری داریم .
 • با توجه به میزان سرمایه ، حجم تولید ، درخواست کارآفرین جهت مشاوره ، تامین ماشین آالت با حفظ توجیه پذیری و صرفه اقتصادی آن از اشل کوچک ، متوسط تا بزرگ می توانیم ارائه کنیم .
 • ما از خالقیت هایی در گروهای تخصصی خود بهره مندیم که کمتر کسی به این موارد توجه میکنند ، اکثر ماشین آالت و ابزارآالت و تجهیزات و ادوات ما از متایر با گرید ها ی تحت استاندارد های بهداشتی و غذایی است مثال مواد اولیه مصرفی در ساخت ماشین آالت است ینلس استیل غذایی و دارویی به جهت حفظ بهداشت و سالمت استفاده میشود .
 • ما تالش میکنیم که این فرهنگ را به جامعه اقتصادی و باغداران بقبوالنیم که از خام فروشی به اصل واقعی مشتاقات آن دست پیدا کرده مثال در لیمو ترش که شامل اسانس ، آب لیمو ، کمپوست ، رنگدانه های خوراکی به 100 تا 200 درصد ارزش ارتقا پیدا خواهد کرد .
  جهت استفاده از صنایع تبدیلی کشاورزی مثالهای زیادی هست که چند مورد آن را ذکر میکنیم
 • روغن گیری از دانه های گیاهی مثال کنجد ، سیاه دانه ، کتان ، آفتاب گردان ، کلزا ، خشخشاش
 • زمینه مرغداری روستایی ویالی مرغ بصورت نمیه اتوماتیک و تمام اتوماتیک جهت استفاده در حیاط و یا محوطه منزل ، باغ یا ویا
 • پخت سمنو نیمه اتوماتیک و اتوماتیک ،
 • تولید انواع جوانه از انواع بذر ها از جمله گندم ، ماش ، شبدر ، عدس ، لوبیا و ...
 • تولید انواع آرد جوانه های مختلف از جمله موارد ذکر شده فوق که در شیرینی پزی ها و یا در نان های رژیمی وبدون قند و شکر ولی شیرین کاربرد دارد .

ما بهترین‌ تولیدات دنیا را جهت عرضه به شما جمع‌آوری کرده‌ایم و از این که در این راستا قبل از منافع خود به ارائه خدمات با کیفیت به شما مراجعه‌کننده‌ی عزیز اندیشید‌ه‌ایم؛ خوشحالیم. برای ما افتخار است که در کشور عزیزمان ایران، می‌توانیم همگام با پیشرفت صنعت جهانی، دستگاه‌ها و اطلاعات روز را در اختیار شما قرار دهیم.

من و همراهانم در شرکت AG پیوسته تلاش نموده‌ایم تا با ارائه بهترین‌ خدمات و معرفی دستگاه‌هایی مطابق با آخرین تکنولوژی روز دنیا، نسبت به تجهیز و آماده نمودن مغازه‌ها، کارگاه‌ها و کارخانجات بکوشیم. امید داریم که همواره در این صنعت با نامی نیک، ماندگار باقی بمانیم.

علی صادقیان
موسس مجموعه AG

ویدیو معرفی شرکت

محور های فعالیت

واردات ماشین آلات و تجهیزات

شرکت بازرگانی ای‌جی از واردکنندگان و تامین‌کنندگان اصلی ماشین‌آلات و تجهیزات مورد استفاده در صنایع مختلف می‌باشد. از جمله این صنایع می‌توان به صنایع غذایی، کشاورزی، بسته‌بندی، پزشکی-دارویی و ... اشاره کرد. قطعات دستگاه‌ها بسته به نیاز مشتریان و محصول تولیدی آنها قابل طراحی هستند تا با اعمال تغییرات، بیشترین بازدهی را داشته باشند.

تامین مواد اولیه

ما علاقمندیم در تمام مسیر تولید محصول و راه‌اندازی کسب و کار مشتریانمان، همراه و هم‌قدم آنها باشیم. این راهنمایی‌ها شامل مشاوره و معرفی فروشنده‌های مطمئن برای لوازم مصرفی مثل مواد غذایی عمده، معرفی طراح خلاق برای بسته‌بندی و ارائه پیشنهادها و روش‌های بالا بردن فروش می‌باشد.

پشتیبانی فنی و خدمات پس از فروش

تمامی دستگاه‌های ارائه شده توسط شرکت ای‌جی، شامل 12 ماه گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش می‌باشند. همچنین مشاوران فروش و کارشناسان فنی ما در تمامی مراحل انتخاب، مقایسه و تست محصولات، آماده پاسخ به پرسش‌ها و راهنمایی خریداران می‌باشند.

ارائه راهکارهای علمی و تجربی در زمینه کارآفرینی و نوآوری

شرکت ای‌جی پس از سالها تجربه در زمینه تأمین تجهیزات مورد نیاز کارآفرینان در کسب و کارهای کوچک و بزرگ، به یک مشاور تجربی برای راه‌اندازی مشاغل تولیدی مبدل شده است. در کنار کسب تجربه سعی داریم با آموختن نکات علمی و آکادمیک، دانش خود را در زمینه کارآفرینی به روز نگه داریم و آن را به آسان‌ترین روش به افرادی که در آغاز راه تولید هستند، منتقل کنیم.

صادرات دستگاه به کشورهای همسایه

بسیاری از مشتریان ما پس از افتتاح شعبه در کشورهای همسایه، جهت حفظ کیفیت نیاز به دستگاه‌هایی مشابه با دستگاه‌های مشابه با شعبه داخلی خود دارند. شرکت بازرگانی کارآفرینی ای‌جی علاوه بر پوشش‌دهی تمامی نقاط ایران، در صورت سفارش کارخانه‌داران مستقر در کشورهای همسایه نظیر عراق، ترکیه، افغانستان و... آماده خدمت‌رسانی و ارسال ماشین‌آلات می‌باشد.

تجربه مشتریان

با تشکر از مجموعه ای جی، دستگاه ارده ساز خریداری شده برای شرکت کاله با دارا بودن تمامی استانداردهای لازم، موجبات رضایت کارکنان و مشتریان این مجموعه را به دنبال داشت.

خانم بهرامی (کاله)
مسئول تحقیقات توسعه سولیکو کاله

استفاده از دستگاه ارده‌ساز و دستگاه جت پرینتر ای جی زمینه‌ساز تجربه‌ی موفق و همکاری رضایت‌بخش برند سن ایچ با این مجموعه شد. به امید همکاری بیشتر با این مجموعه موفق و درخشان.

آقای اخوان و خانم قلاوند (سن ایچ)
مسئول تحقیقات توسعه

با راهنمایی کارشناسان فروش مجموعه ای جی، دستگاه پر کن ساشه خریداری شد که از کیفیت و قدرت مناسبی برخوردار است.


آقای سلامت‌زاده (دکتر سلامت)
مدیر عامل

با خرید دو دستگاه‌ دوخت تیوپ و دستگاه پر کن مواد آرایشی بهداشتی ای جی برای کسب و کارم توانستم به بهبود روند تولید محصولات و کسب رضایت مشتریان دست پیدا کنم. با تشکر از راهنمایی کارشناسان بخش‌های مربوطه که با صبر و حوصله و توضیحات دقیق، من را در این امر کمک کردند.


خانم حیدری

طی مقایسه مدل‌ها و برندهای مختف موجود در بازار، تصمیم به خرید دستگاه در بند از کمپانی ای جی گرفتیم. این دستگاه با کیفیت و دوام بالا، ما را در راستای هدف مهم تولید محصول با کیفیت کمک کرده است.


شرکت داروسازی ابوریحان

مهم‌ترین عامل رضایت من ازکمپانی ای جی، صداقت و پشتیبانی دلسوزانه بعد از فروش محصولات است. پس از ماه‌ها استفاده از دو دستگاه‌ ارده‌ساز و دستگاه پر کن بسته‌بندی ساشه، خرید و استفاده از این دو محصول را به همکاران خود پیشنهاد می‌کنم.


محمدی
نیاز به مشاوره رایگان دارید؟
شنبه‌ تا چهارشنبه ۸:۳۰ صبح تا ۱۷ و پنج شنبه ۹ تا ۲ پاسخگوی شما هستیم.
مشتریان برگزیده

شعبه تهران
ﺻﺎدﻗﯿﻪ ،ﺑﻠﻮار آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ رو ﺑﻪ روی ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻓﯽ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺗﺮک
شعبه اصفهان
اصفهان، فلکه ارتش خیابان وحید قبل از چهارراه امام‌زاده محسن، کوچه شماره ۲۳ پلاک ۶۲۲

تمامی حقوق این سایت برای شرکت ای جی محفوظ است